Hi ha 165 convidats i cap membre en línia

Nou decret sobre cardioprotecció a Castella-la Manxa

Castella-la Manxa és l'última comunitat autònoma en elaborar un nou decret per legislar sobre l'ús i instal·lació dels desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics (DEA i DESA) per personal no sanitari.

El nou decret 4 / 2018, de 22 de gener, Marca normativa per a ús dels desfibril·ladors externs fora dels entorns hospitalaris per personal no mèdic.

Malgrat que aquesta normativa substitueix l'anterior decret que regulava l'ús dels desfibril·ladors externs en la Comunitat de Castella-la Manxa, el nou decret tampoc estableix l'obligatorietat de la instal·lació dels desfibril·ladors externs en cap tipus d'establiment públic ni privat, independentment de l'activitat que es realitzi, ni del volum de persones que circulin per ell diàriament.


Decret 4 / 2018 sobre ús dels desfibril·ladors a Castella-la Manxa.

A continuació us expliquem els principals punts del nou decret.

En l'Article 1 s'explica l'objecte d'aquest decret, així com quin és el seu àmbit d'aplicació. Tal com ens diu el decret, l'objecte serà:

a) La instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats (des d'ara DEA) fora de l'àmbit sanitari.

b) La formació inicial i continuada del personal la titulació no li habiliti per a l'ús de DEA.

c) L'acreditació de les entitats de formació per capacitar el personal esmentat a l'apartat anterior d'aquest article.

d) L'organització dels registres administratius necessaris per a complir les finalitats perseguides per aquest decret.

Quant al seu àmbit d'aplicació, en el punt 2 d'aquest primer article explica que "que estableix aquesta disposició és aplicable a tots els DEA, automàtics i semiautomàtics que s'instal·len en espais no sanitaris, públics i privats, de Castella-la Manxa."

En l'article 2, el decret detalla les diferents "definicions" de l'objecte que es va a regular amb aquest decret. En aquest cas es defineix el que és un desfibril·lador extern automatitzat (DEA) i el primer intervinent.

L'article 3, que porta per títol "La instal·lació i l'ús de defibriladores externs automatitzats (des d'ara DEA) fora de l'àmbit sanitari", S'indica que els llocs o espais fora dels entorns hospitalaris on hi ha d'haver desfibril·ladors són els indicats en la normativa estatal, és a dir, en els mateixos llocs que indica el Decret 365 / 2009.

En el punt 2 d'aquest mateix article es detallen les característiques i condicions que han de complir les entitats públiques i privades que incorporin desfibril·ladors externs en les seves instal·lacions.

Aquestes característiques fan referència al tipus d'espai que han de tenir aquestes entitats per a la correcta instal·lació i senyalització dels desfbriladores, així com al material sanitari que ha de complementar al DEA una vegada instal·lat. També detalla els requisits que ha de complir el personal autoritzat per usar els desfibril·ladors pel que fa a nivell de formació en Suport Vital Bàsic (SVB) i ús dels equips, així com pel que fa a la presència d'aquest personal format en els llocs on estiguin instal·lats els equips.

D'altra banda, en aquest article s'indica l'obligatorietat que hi hagi una connexió telefònica immediata amb el número d'emergències 112, ja sigui en el propi desfibril·lador, a la vitrina o tòtem cardíac, o al costat l'equip.

En l'Article 4, el decret sobre l'ús de desfibril·ladors per personal no mèdic de la comunitat de Castella-la Manxa explica com ha de ser el registre dels equips en les direccions provincials de la Conselleria corresponent, així com el del personal format i autoritzat per l'ús dels desfibril·ladors externs.

L'Article 5 explica els requisits mínims de les "Persones autoritzades per a l'ús dels desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari".

En ell s'indica que podran fer ús del desfibril·lador tota persona amb coneixements bàsics en Reanimació Cardio Pulmonar (RCP), Suport Vital Bascio (SVB) i ús del desfibril·lador, podent oferir l'assistència adequada a la víctima fins que arribin els equips d'emergència.

També s'enumeren els professionals sanitaris autoritzats a l'ús dels desfibril·ladors.

Un dels punts més importants de tot aquest nou decret de Castella-la Manxa sobre l'ús dels desfibril·ladors externs i que es recull en elpunto 2 d'aquest article 5 és que el decret "Excepcionalment, en el cas que no es trobin presents en el lloc la persona o persones concretes autoritzades per al seu ús en el moment en què ocorre la parada cardíaca, qualsevol persona podrà utilitzar el DEA sempre que contacti amb una persona Llicenciada en Medicina i Cirurgia , Graduada en Medicina o diplomada o Graduada en Infermeria del Servei d'Emergències 1-1-2."

El "Manteniment de l'autorització per a l'ús de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari."És explicat a l'Article 6.

S'estipula que cada 2 anys s'hauran de realitzar els cursos de formació continuada perquè les persones autoritzades puguin renovar l'autorització per al maneig dels desfibril·ladors externs, i s'informa que el fet de la no renovació, ja sigui per falta d'assistència o per no superar aquesta formació, donarà com a resultat el final de la vigència de l'autorització i la seva cancel·lació en el Registre de formació per a l'Ús de Desfibril·ladors Externs Automatitzats.

L'Article 7 descriu els passos a realitzar en cas d'utilitzar els desfibril·ladors davant d'un cas real de mort sobtada o aturada cardiorespiratòria. És important tenir en compte que davant l'ús dels equips per una situació real, l'entitat que tingui instal·lat aquest DEA haurà de presentar un informe de la persona que el va utilitzar, acompanyat dels registres de l'activitat del desfibril·lador utilitzat, en un període no superior a 7 dies.

El decret finalitza amb l'Article 8, on es fa referència a la Formació dels primers intervinents, i s'explica tant l'objectiu dels programes de formació com els continguts mínims, durada dels programes tant de formació inciail com de la formació continuada, així com els requisits mínims del personal docent que poden imparter aquestes formacions.

Malgrat que aquest decret no és massa estricte, com en el cas de la normativa de la Comunitat Valenciana, no deixa de ser un avanç perquè cada vegada allà més desfibril·ladors a Castella i la Manxa, alhora que se segueixi avançant en la conscienciació de la instal·lació massiva de desfibril·ladors externs en qualsevol tipus d'espai per a lluitar contra les parades cardio respiratòries o síndrome de la mort sobtada, així com de la importància de la formació en Reanimació cardio Pulmonar (RCP).